ปีที่3 ฉบับที่5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2554

งานวิจัยเชิงพื้นที่กล่าวในทางวิชาการ มีองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ นักวิจัย ซึ่งเกือบทั้งหมดมาจากสถาบันการศึกษาระดับสูง ชุมชนหรือประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่หนึ่ง จากนั้นได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรธุรกิจเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง แต่หากมองจากการปฏิบัติในระดับชาติก็ต้องกลับข้างกัน โดยต้องเริ่มจากนโยบายสาธารณะของภาครัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ...

ชื่อไฟล์
abcjournal3-5-54.zip


ขนาดไฟล์
2.97 MB  ( 2327 )  ครั้ง