ปีที่3 ฉบับที่2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

ในปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเหมือนต้องเผชิญคลื่นใหญ่ 2 ลูก ลูกแรก ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจ ลูกที่สองที่ประจวบมาพร้อมกัน ได้แก่ วิกฤติสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ความแปรปรวนของภูมิอากาศ พลังงานราคาแพง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นั้นถือเป็นรากฐานของความมั่นคง ความรุ่งเรืองไพบูลย์ และมาตรฐานการครองชีพอันดีของมนุษย์ เมื่อต้องเผชิญวิกฤตพร้อมกัน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ควรถือว่า นับแต่นี้ไปสังคมไทยอยู่ในภาวะวิกฤติที่จะต้องฟันฝ่าให้ผ่านพ้นไป...

ชื่อไฟล์
abcjournal3-2-53.zip


ขนาดไฟล์
6.13 MB  ( 1745 )  ครั้ง