ปีที่2 ฉบับที่3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553

โลกที่หดแคบลงด้วยการติดต่าค้าขายไปมาหาสู่กันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการปะทะ การสัมผัส และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน สถานการณ์นี้ด้านหนึ่งทำให้หลายภาษาและวัฒนธรรมสูญหายไป เนื่องจากถูกดูดกลืนไปสู่วัฒนธรรมที่ใหญ่หรือเจริญก้าวหน้ากว่า ในอีกด้านหนึ่งก็ได้เกิดกระแสความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติกลุ่มน้อยขึ้น ซึ่งทั่วโลกมีอยู่จำนวนมากมายหลายพันชนชาติ มากกว่าประชาชาติในโลกนี้หลายเท่าตัว รวมเรียกว่าเป็น โลกที่สี่ (The Fourth World) ได้แก่ ชนชาติที่ไม่มีรัฐของตัวเอง และยังหมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆ ชนชาติเหล่านี้จำนวนมากอยู่อย่างยากจน ไม่ได้รับนับถือเป็นพลเมืองเต็มขั้น ...

ชื่อไฟล์
abcjournal2-3-53.zip


ขนาดไฟล์
2.11 MB  ( 1927 )  ครั้ง