ประกาศจากวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
สรุปรายชื่อบทความ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 1 - ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 รายชื่อบทความ
วารสารฉบับล่าสุด ดูทั้งหมด
วิดีโอ

ขับเคลื่อนประเทศ พลังความรู้ พลังความร่วมมือ

ปี 2550 สกสว.ได้เริ่มโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ Area Based Development Research (ABC) บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาสู่เป้าหมายร่วม คือ แก้ปัญหาความยากจนบนฐานความรู้ที่ชาวบ้านค้นพบ โดยเริ่มจากเครื่องมือง่าย ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจเจกชนเป็นกลุ่มและชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด จากบัญชีครัวเรือนเป็นแผนชุมชนไปจนยุทธศาสตร์จังหวัด